Caste & Subcaste

ANDRA PRADESH

Angikula kshatriya, Bestha, besthar, Gangaputra, Gangavar, Goondla, Jalari, Koracha, Nayyala, Pattapa, Pali, Vadavalija, Vaddi, Jalkshatriya, Vanyekula Kshatriya(Yannekapu,Vanne Reddi,Palli Kapau,Palli Reddi)

ASSAM

Bhoi, Mallah, Jhalo Malo, Jhalo, Malo, Malakar, Namsudra, Kaibarta, Patni, Kotal

BIHAR

Bind, Dhimar, Dheemar, Dhivar, Dhewar, Godia, Gond, Gariya, Guria, Raj Gond, Kewat Keot, Kharwar, Khairwar, Kherwar, Khagi, Kaibarta, Kahar, Manhji, Manjhi, Majhwar, Nishad, Tiyar, Tyar, Tiar, Mallah

DELHI

Dhimar, Dheemar, Dhinwar, Dhewar, Kewat, Keot, Nishad, Godia, Gond Gariya, Guriya, Raj Gond, Kahar, Jhimar, Jhinwar, Jhiwar, Jheer, Mallah, Turah, Turaha, Tureha, Turaiha

GOA

Nayaka

GUJRAT

Bhoi, Dhinwar Bhoi, Gadhar Bhoi, KhadiBhoi, Khase Bhoi, Zinga Bhoi, Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi, Dhiwar, Dheemar, Dhivar, Dhevra, Gond, Raj Gond, Koli, Mahadev Koli, Malhar Koli, Donger Koli, Kolcha, Kolga, Tokre Koli, Kirat, Keer, Kewat, Kevat, Kahar, Dhuria Kahar Gondia Kahar, Khairwar, Mallah, Malhar, Machhendra, Machhawa, Nishad, Tindel, Palewar

HARYANA / JAMMU & KASHMIR / HIMACHAL PRADESH

Dhimar, Jhimar, Kahar, Dheemar Jhinwar, Mallah Dhivar Jhiwar, JhirDhewar Jheer

KARELA

Dhevara(Arya, Vala, Mukkuva, Mukaya, Bhoi,Mulaya, Aravathi, Male Araya), Meenugara Manigara, Mogera

KARNATAKA

Ambiga, Mukkuvena, Bestha, Besthar Mukkuvare, Bunde Besthar Mukayar, Bharika, Barikar, Marakula, Bhoyi, bhovi, Bovi, Mogera, Bheesmakula, Melanta, Gangaputra, Meddera, Gangakula, Machida, Gange Makkalu Machimar, Gaurimatha Machala, Gangarassur Machava, Goni Kara, Gond, Raj Gond, Mudiraja, Gangamathu, Nayka, Harikanthra Naykara, Jalagera Nayaka, Kabber, Kabbera, Neeraganti, Korach, Nalekera, Koli, Parivara,Parevar, Kahr, Sunagara, Kabbaliga, Sephaliga, Kharvi, Soothkula, Meenugara, Manigara, Thoreya, Mogaveera, Vanyekula Kshatriya(vannekapu, Vannereddi, Palli Reddi), Siviyar, Siviar

MADHYA PRADESH

Dhimar, Dheemar, Dhivar, Dhewar, Dewar, Bhoi(Jhinga), Godia, Gond,Gariya, Guria, Raj Gond, Kewat, Kevat, Kharwar, Khairwar Kherwar, Keer, Kahar, Mallah, Manhji, Majhi, Majhwar, Nishad, Raikwar, Turha, Turah, Turaha, Tureha,Turaiha, Tiyar, Tyar, Tiar

MAHARASTRA

Bhoi, Dhinwar Bhoi, Gadhar Bhoi Khadi Bhoi, Khase Bhoi, Zinga Bhoi, Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi, Dhiwar, Dheemar, Dhimar, Dhivar, Daivar, Koli Dhor, Mahadev Koli, Malhar Koli, Donger Koli, Koleha Kolcha, Kolga, Tokre Koli, Kahar, Dhuria Kahar,Godia Kahar, GondKahar, Kirat, Keer, Kewat, Kevat, Kharwar, Khairwar, Machhendra, Machhawa, Manzi, Gond, Raj Gond, Tindel, Palewar, Manzi, Malhar, Nishad

MANIPUR

Namsudra, Patni

MAGHALAYA

Jhalo- Malo, Jhalo, Malo, Kaibartta, Jaliya, Namsudra, Patni, Bhoi

MISORAM

Jhalo- Malo, Jhalo, Malo, Kaibartta, Jaliya, Namsudra, Patni, Bhoi

ORISSA

Dewar, Dhewar, Dhivar, Bhoi, Bhovi, Gond, Gondo, Jalia, Jaliya, Jhalo- Malo, Mala, Zala, Kaibartta, Kaibarta Jalia,Keuta, Kewata, Keute, Kevt, Namdas, Namsudra, Kharwar, Khairwar Khirwar, Tiyar, Tiar, Tior, Koli, Malhar

PUNJAB

Dhewar, Jhimar Jhinwar, Jhiwar, Jhir, Jheer, Kahar, Mallah

RAJSTHAN

Dhimar, Dheemar, Dhivar, Bhoi, Gond, Godia, Gariya, Guria, Raj Gond, Kahar, Kewat, Keot, Jhimar Jhinwar, Jhiwar, Jhir, Jheer, Keer, Mallah, Manhji, Majhi, Majhwar, Riakwar, Koli, Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha

TRIPURA

Jalkaibatta, Kahar, Keot, Namsudra, Patni

TAMILNADU

Bostha, Bosthar, Narikanthra, Kharvi, Kebber, Kabbera, Meenugara, Manigara, Mukkavar Mukkuvar Mukayar, Parivara, Paravar, Meanevar(Partharaja, Kulam,Pattanavar, Sembadavar), Siviyar, Siviar

UTTAR PRADESH

Dhimar, Dheemar, Dhinwar, Dhewar, Kharwar, Khairwar Khirwar, Godia,Gond, Gariya, Guria, Raj Gond, Mallah, Bind, Manhji, Majhi, Majhwar, Jhimar Jhinwar, Jhir, Jheer Jhiwar, Nishad, Kahar, Riakwar, Kewat, Keot, Turah, Turaha,Tureha, Turaiha

WEST BENGAL

Bind, Baidi, Chaia, Chain, Berchain, Duley, Dewar, Dhewar, Dhiver, Gond, Gondo, Gurrhi, Gonti, Jhalo- Malo, Malo, Kaibarta, Jaliya Kaibarta, Kotal, Keuta, Keweta, Keuta, Kevt, Kewet, Keyot, Keot, Kadma, KolaKharwar, Khirwar, Khairwar, Mallah, Meta, Namdas, Namsudra, Patni, Tiyar, Tiar, Tior, Sardia